Bezpečný a inspirativní prostor pro růst našich dětí.

Montessori lesní mateřská škola Ledňáček

Proč právě Ledňáček?


Chcete svému dítěti dopřát čas a prostor, aby vnímalo své potřeby a samo se rozhodovalo? Umožnit mu postarat se o sebe i o své okolí? Nechat ho poznávat svět prožitkem a vlastní zkušeností? Chcete s ním sdílet radost z bosonohého běhání po měkké trávě, skákání do kaluží, tvoření z přírodnin? Radost z vymýšlení tisíce možných využití pro jeden obyčejný klacík nebo z pozorování motýla právě vylézajícího z kukly? Pokud ano, jste u nás správně. 

"Pojďte na to s námi od lesa!"

Co nabízíme?


  • plnohodnotné předškolní vzdělávání v připraveném a podnětném prostředí a v souladu s přírodou
  • max. 16 dětí ve věku 3–7 let
  • zkušený pedagogický tým s odpovídajícím vzděláním
  • provoz 5 dní v týdnu
  • prázdninový provoz a tábory
  • rodinnou atmosféru a prostor pro setkávání
  • bezpečné sebepoznání a růst nejen pro děti

M jako Montessori

Montessori pedagogika je ucelený vzdělávací systém, který se od tradičního vzdělávání liší zejména partnerským a individuálním přístupem, svobodou volby činnosti a respektem k potřebám dítěte, kdy je každému umožněno věnovat se svým tempem a měrou tomu, co ho právě nejvíce zajímá. 

Montessori vzdělávání pomocí výukových pomůcek a vhodně připraveného prostředí podporuje přirozené zájmy dítěte, napomáhá zafixovat si pracovní návyky.

Předškolní a školní vzdělávání by mělo být vždy v souladu s prostředím a výchovou v rodině. Montessori pedagogika bývá velkou inspirací pro nejbližsí a největší průvodce dětí - jejich rodiče, a často navždy pozmění nastavení v celé rodině.

Nejdůležitější principy v Montessori pedagogice jsou: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho a láska.

L jako lesní 

Lesní školky nabízí vzdělávání dětí v přirozeném prostředí - venku, v přírodě. Na děti zde čeká ohromné množství podnětů, které rozvíjí jejich smysly, hrubou i jemnou motoriku, tělesnou zdatnost, kreativitu a samostatnost. Děti jsou plně součástí proměn přírody během čtyř ročních období, zvykají si, že venku může být krásně za každého počasí a přirozeným způsobem se zocelují a posilují si imunitní systém.

Volná hra a aktivity, které si děti samy vybírají, je učí poznávat své vlastní hranice a učit se respektovat hranice druhých, rozvíjí jejich komunikační dovednosti a schopnost spolupráce. 

MŠ jako mateřská škola

Lesní mateřská škola (ve zkratce LMŠ, v běžném jazyce lesní školka) je typ plnohodnotného předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Nejvýraznějším znakem LMŠ je, že výuka probíhá povětšinou venku a (téměř) za každého počasí. 

Neznamená to však, že by děti byly celé dny jen v lese. Nedílnou součástí předškolního vzdělávání jsou hudební ,výtvarné a rukodělné činnosti, pohybové hry, návštěvy galerií, divadel nebo vzdělávacích center nabízejících programy pro mateřské školy.

LMŠ vzdělává děti na základě Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který je v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem (RVP), a jeho plnění je kontrolováno Českou školní inspekcí. LMŠ musí být zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení. Jako "resjtříková školka" umožňuje plnění povinné předškolní docházky. Provoz školky je finančně podporován státem a částečně na něj přispívají rodiče, přičemž školkovné lze odečíst ze základu daně.

Chci vědět více!